Kính gửi Quý Cổ đông Tổng công ty
Tiếp theo thông báo về Dự thảo Chương trình nghị sự và tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên đã đăng tải ngày 02/06/2022, Tổng công ty xin thông báo cập nhật Chương trình nghị sự và tài liệu họp như sau:
-       Dự thảo Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, thông qua theo Nghị quyết số 191/NQ-PBHC ngày 22/06/2022 của Hội đồng quản trị để trình ĐHĐCĐ, với cập nhật bổ sung nội dung thứ 12 – Tờ trình về chủ trương ủy quyền cho HĐQT quyết định tính toán và phê duyệt quyết toán cước phí vận chuyển khí cho Hợp đồng mua bán khí giai đoạn 2014-2018.
-       Mẫu phiếu biểu quyết các nội dung theo chương trình họp.
Quý Cổ đông vui lòng tải và xem nội dung các nội dung như sau:
Trân trọng.
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.
22/06/2022
Liên hệ với chúng tôi