Tên giao dịch
Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP
Mã giao dịch
DPM
Vốn điều lệ 2018
3.914 Tỷ đồng
Số lượng CP niêm yết 2018
391,400,000 cổ phiếu