Close
Close

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍTỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ

Search

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của TCT giữa hai kỳ ĐHĐCĐ, có toàn quyền nhân danh TCT quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của TCT, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 

Ông Hoàng Trọng Dũng

 

Chủ tịch HĐQT

 

Ông Nguyễn Ngọc Anh

 

Thành viên HĐQT

 

Ông Dương Trí Hội

 

Thành viên HĐQT

 

Ông Hồ Quyết Thắng

 

Thành viên HĐQT

 

Ông Trịnh Văn Khiêm

 

Thành viên HĐQT

 

Ông Hoàng Trọng Dũng

 

Chủ tịch HĐQT

 

Ông Nguyễn Ngọc Anh

 

Thành viên HĐQT

 

Ông Dương Trí Hội

 

Thành viên HĐQT

 

Ông Hồ Quyết Thắng

 

Thành viên HĐQT

 

Ông Trịnh Văn Khiêm

 

Thành viên HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

 

Bao gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ TCT và pháp luật liên quan.

Prev Next
 

Ông Huỳnh Kim Nhân

 

Trưởng Ban Kiểm soát

 

Ông Lương Phương

 

Thành viên Ban kiểm soát

 

Bà Trần Thị Phượng

 

Thành viên Ban kiểm soát

 

Ông Huỳnh Kim Nhân

 

Trưởng Ban Kiểm soát

 

Ông Lương Phương

 

Thành viên Ban kiểm soát

 

Bà Trần Thị Phượng

 

Thành viên Ban kiểm soát

BAN ĐIỀU HÀNH

 

Tổng công ty có 01 Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng và các chức danh khác do HĐQT bổ nhiệm, có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ TCT và pháp luật liên quan.

 •  

  Ông Lê Cự Tân

   

  Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty

 •  

  Bà Trần Thị Phương Thảo

   

  Phó Tổng Giám Đốc

 •  

  Ông Cao Trung Kiên

   

  Phó Tổng Giám Đốc

 •  

  Ông Đào Văn Ngọc

   

  Phó Tổng Giám đốc

 •  

  Ông Tạ Quang Huy

   

  Phó Tổng Giám Đốc

 •  

  Ông Võ Ngọc Phương

   

  Kế Toán Trưởng

 

Ông Lê Cự Tân

 

Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty

 

Bà Trần Thị Phương Thảo

 

Phó Tổng Giám Đốc

 

Ông Cao Trung Kiên

 

Phó Tổng Giám Đốc

 

Ông Đào Văn Ngọc

 

Phó Tổng Giám đốc

 

Ông Tạ Quang Huy

 

Phó Tổng Giám Đốc

 

Ông Võ Ngọc Phương

 

Kế Toán Trưởng

(028) 382 562 58

Hotline liên hệ

lienhe@pvfcco.com.vn

Email liên hệ

Số 43 Mạc Đĩnh Chi

P. Đa Kao, Q. 1, Tp.HCM

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 13/GP-STTTT do Sở TTTT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 7 năm 2023.

Ban Biên tập: Ban Tiếp thị và Truyền thông PVFCCo

Đã thông báo Bộ Công Thương

Copyright © 2020 PVFCCo.

Top