Báo cáo tài chính năm 2012 (sau kiểm toán): Tải về   Báo cáo tài chính Quý 4/2012 Tải về   Báo cáo tài chính Quý 3/2012 (1,38MB) Tải về   Báo cáo tài chính Quý 2/2012 (sau kiểm toán) (2.7 MB)Tải về
Báo cáo tài chính Q2/2012 - trước kiểm toán (Hợp nhất) (0.8 MB)Tải về
Báo cáo tài chính quý 2/2012 (công ty mẹ) (0.7 MB)Tải về
Báo cáo tài chính Q1/2012 (Hợp nhất) (0.7 MB)Tải về
Báo cáo tài chính Q1/2012 (công ty mẹ) (0.7 MB)Tải về
05/10/2012
Liên hệ với chúng tôi