Sơ đồ tổ chức
Hội đồng quản trị
HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của TCT giữa hai kỳ ĐHĐCĐ, có toàn quyền nhân danh TCT quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của TCT, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Ông Hoàng Trọng Dũng
Chủ tịch HĐQT
Ông Trịnh Văn Khiêm
Thành viên HĐQT
Ông Louis T. Nguyen
Thành viên HĐQT
Ông Dương Trí Hội
Thành viên HĐQT
Ông Lê Cự Tân
Thành viên HĐQT
Ban kiểm soát
Bao gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ TCT và pháp luật liên quan.
Ông Huỳnh Kim Nhân
Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Lê Vinh Văn
Thành viên Ban kiểm soát
Ông Lương Phương
Thành viên Ban kiểm soát
Ban Điều hành
Tổng công ty có 01 Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, 01 Kế toán trưởng và các chức danh khác do HĐQT bổ nhiệm, có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ TCT và pháp luật liên quan.
Ông Lê Cự Tân
Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty
Ông Lê Cự Tân
Tổng Giám Đốc Tổng Công Ty
Bà Trần Thị Phương Thảo
Phó Tổng Giám Đốc
Ông Cao Trung Kiên
Phó Tổng Giám Đốc
Ông Đào Văn Ngọc
Phó Tổng Giám đốc
Bà Lê Thị Thu Hương
Phó Tổng Giám Đốc
Ông Lê Văn Quốc Việt
Phó Tổng Giám Đốc
Ông Tạ Quang Huy
Phó Tổng Giám Đốc
Ông Võ Ngọc Phương
Kế Toán Trưởng
Liên hệ với chúng tôi