Thông tin tài chính
Tổng quan
Tên giao dịch
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo)
Mã chứng khoán
DPM
Vốn điều lệ
3.914 Tỷ đồng
Số lượng cổ phiếu
391.400.000 cổ phiếu
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 trước kiểm toán
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 sau soát xét
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Năm 2021 sau kiểm toán
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 trước kiểm toán
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý III năm 2021
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2020 trước kiểm toán
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020
Báo cáo tài chính
Giải trình biến động Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2019 sau kiểm toán
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý 4.2018 trước kiểm toán
Báo cáo tài chính
Công bố BCTC quý 3 năm 2018
Báo cáo tài chính
BCTC sau kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính
BCTC quý 4 năm 2017 (trước kiểm toán)
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính Quý 3 - 2017
Báo cáo tài chính
Công bố BCTC sau kiểm toán 2016 và giải trình biến động KQKD
Báo cáo tài chính
PVFCCo công bố BCTC quý 4/2016 trước kiểm toán
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý IV/2016
Báo cáo tài chính
Công bố BCTC năm 2015 sau kiểm toán
Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên Năm 2021 (Bản digital)
Bản tin nhà đầu tư
Bản tin nhà đầu tư Quý 3 năm 2022
Bản tin nhà đầu tư Quý 4 năm 2021
Bản tin nhà đầu tư Quý 3 năm 2021
Bản tin Nhà đầu tư Quý 4 - Năm 2020
Bản tin nhà đầu tư Quý 3 - 2020
Bản tin nhà đầu tư Quý 4 - 2019
Bản tin nhà đầu tư Q3.2019
Bản tin Nhà đầu tư Q4.2018
Bản tin Nhà đầu tư Quý 3/2018
Bản tin Nhà đầu tư Quý 4/2017
Bản tin Nhà đầu tư Quý 3/2017
Bản tin Nhà đầu tư Quý 4/2016
Bản tin nhà đầu tư Quý 3/2016
Bản tin nhà đầu tư Quý 4/2015
Bản tin nhà đầu tư Quý 3/2015
Liên hệ với chúng tôi