Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị (thành viên độc lập) như thông báo và tài liệu đính kèm.

Vui lòng tải thông báo tại đây

Vui lòng tải Đơn ứng cử tham gia HĐQT tại đây

Vui lòng tải sơ yếu lý lịch tại đây

Kính đề nghị Quý Cổ đông gửi đơn ứng cử/đề cử kèm hồ sơ theo thông báo đến Tổng công ty trước 16h00 ngày 21/09/2020 để Tổng công ty tổng hợp trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp bất thường ngày 30/09/2020

07/09/2020
Liên hệ với chúng tôi