Kính gửi Quý cổ đông,

Tiếp theo thông báo mời họp và thông báo dự thảo chương trình nghị sự & tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí –CTCT xin thông báo đến Quý cổ đông thông tin cụ thể về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty như thông báo đính kèm. Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét, thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên theo quy định và gửi hồ sơ trước 16h00 ngày 23/04/2021 theo thông báo để Tổng công ty tổng hợp, công bố với ĐHĐCĐ.

Vui lòng xem thông báo tại đây.

Mẫu đơn ứng cử TV HĐQT

Mẫu đơn ứng cử TV BKS

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT - BKS

Trân trọng,

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

16/04/2021
Liên hệ với chúng tôi