Kính gửi Quý Cổ đông Tổng công ty

Tiếp theo thông báo số 678/TB-BHC ngày 16/05/2022 về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 đã gửi Quý Cổ đông, Tổng công ty xin thông báo về Dự thảo Chương trình nghị sự và tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Quý Cổ đông vui lòng tải và xem nội dung dự thảo tại đây.

Tổng công ty rất mong Quý Cổ đông thường xuyên theo dõi thông tin đăng tải tại website của Tổng công ty để kịp thời nắm bắt, cập nhật về chương trình và tài liệu họp.

Trân trọng.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

02/06/2022
Liên hệ với chúng tôi