Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thông báo cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

-Toàn văn Dự thảo tài liệu cuộc họp đã được Hội đồng quản trị thông qua, với nội dung cập nhật Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Báo cáo tổng hợp Danh sách ứng cử viên và thông tin về ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

-Mẫu phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ;

-Mẫu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị;

-Mẫu phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

Tổng công ty xin thông báo để Quý cổ đông cập nhật thông tin và tham dự cuộc họp.

Trường hợp Quý cổ đông tham gia biểu quyết, bỏ phiếu bầu từ xa, xin vui lòng điền ý kiến biểu quyết vào các mẫu phiếu và gửi lại cho Tổng công ty trước 15h00 ngày 26/04/2021 theo địa chỉ: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, 43 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Trân trọng.

 

23/04/2021
Liên hệ với chúng tôi