Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về dự thảo chương trình nghị sự và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Dự thảo chương trình và tài liệu phiên họp Đại hội Đồng cổ đông năm 2021: Vui lòng tải tại đây

Kính đề nghị Quý Cổ đông thường xuyên theo dõi thông tin đăng tải tại website www.dpm.vn để kịp thời nhận được tài liệu và thông tin cập nhật liên quan đến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Trân trọng.

 

 

06/04/2021
Liên hệ với chúng tôi