DPM kính thông báo đến quý Cổ đông về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng thường niên 2020 của Tổng công ty, tổ chức vào ngày 16/06/2020, cụ thể như nội dung Thông báo mời họp & các biểu mẫu đính kèm tại đây.

Căn cứ tình hình thực tế đồng thời cũng phù hợp với các quy định liên quan của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty hiện hành, từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Tổng công ty sẽ thông báo mời họp & các tài liệu liên quan đến quý Cổ đông qua thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty, của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và trên phương tiện thông tin đại chúng, thay vì gửi Thư mời họp đến địa chỉ cư trú của Cổ đông.

Kính đề nghị Quý Cổ đông quan tâm, theo dõi các thông tin đăng tải theo các kênh như trên để kịp thời nắm bắt lịch họp và các nội dung khác liên quan. Quý Cổ đông có quyền dự họp khi đến dự họp không phải mang theo thư mời, chỉ mang theo giấy tờ tùy thân để Tổng công ty tiện ghi nhận sự có mặt của Quý Cổ đông tại cuộc họp.

Vui lòng tải thông báo tại đây

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội: Vui lòng tải tại đây

Mẫu giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại hội: Vui lòng tải tại đây

Vui lòng tải tại đây

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội: Vui lòng tải tại đây

Mẫu giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại hội: Vui lòng tải tại đây

29/05/2020
Liên hệ với chúng tôi