Kính gởi Quý cổ đông

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Mã chứng khoán: DPM) kính gởi quý cổ đông Thông báo về việc mời tham dự Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Thông báo này thay cho thư mời tham dự

Vui lòng tải tại đây

Vui lòng tải mẫu giấy ủy quyền cá nhân tại đây

Vui lòng tải mẫu giấy ủy quyền tập thể tại đây

04/09/2020
Liên hệ với chúng tôi