Ngày 30/6/2020, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Toàn cảnh Đại hội 

Tham dự Đại hội, về phía lãnh đạo Công ty mẹ - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) có ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT; ông Cao Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc; đại diện nhà máy Đạm Phú Mỹ, các ban chuyên môn trong TCT cùng sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 83,8% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Mai Thanh Hải – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. 

Tại Đại hội, Ban lãnh đạo của PVFCCo Central đã trình bày tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; Báo cáo của Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 – Kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT; Báo cáo tài chính 2019. Tất cả các nội dung đều đã nhận được sự đồng thuận và biểu quyết thông qua. 

Ông Nguyễn Văn Quyền – phụ trách HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 

Phần thảo luận tại Đại hội, các cổ đông đánh giá cao những kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2019, đồng thời cũng thẳng thắn góp ý kiến xây dựng cho kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2020 và chiến lược phát triển trong thời gian tới. Theo đó trước tình hình thị trường dự đoán sẽ còn nhiều khó khăn, diễn biến khó lường, Công ty cần phát huy thế mạnh thương hiệu, củng cố và phát triển hệ thống phân phối, không ngừng đổi mới, sáng tạo, gia tăng thị phần để toàn hệ thống kinh doanh ổn định, hiệu quả và bền vững.

Đại hội cũng được nghe ý kiến phát biểu và chỉ đạo của ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch HĐQT PVFCCo, theo đó PVFCCo xác định khu vực miền Trung và Tây Nguyên là thị trường trọng điểm, do đó ban lãnh đạo PVFCCo Central cần phân tích, đánh giá kỹ lưỡng những thuận lợi, khó khăn, tiếp thu ý kiến của cổ đông để phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch. Công ty mẹ và là cổ đông lớn cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm, ủng hộ cho Công ty trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT PVFCCo phát biểu tại Đại hội 

Thay mặt PVFCCo Central, ông Nguyễn Văn Quyền – Phụ trách Hội đồng Quản trị đã cảm ơn Đại hội và cam kết sẽ cùng Ban điều hành cùng toàn thể CBNV Công ty nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 cũng như những nhiệm vụ chiến lược của Công ty đã được Đại hội thông qua.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội 

Được biết, trong năm 2019, nhà máy Đạm Phú Mỹ phải dừng bảo dưỡng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của PVFCCo Central trong năm 2019 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, cụ thể: sản lượng Urea phú Mỹ và NPK Phú Mỹ do nhà máy sản xuất đều đạt 102% kế hoạch; doanh thu đạt 101% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 156%  kế hoạch và đặc biệt quyền lợi cổ đông được đảm bảo với tỷ lệ chia cổ tức là 12%.

 

01/07/2020
Liên hệ với chúng tôi