Vào ngày 21/7/2022, Đảng ủy Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII. Đây là Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương và 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ, Đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Tại các điểm cầu của PVFCCo và các đơn vị thành viên có sự tham dự của tất cả các cán bộ, Đảng viên thuộc Đảng bộ PVFCCo và BCH các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội TCT.

Hội nghị nhằm mục đích giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII. Trên cơ sở đó, cấp uỷ các cấp và người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch; chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị được diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/7/2022. Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được học tập, quán triệt về các chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nhằm giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

 

 

22/07/2022
Liên hệ với chúng tôi