Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Tập đoàn về tái cơ cấu tinh gọn mô hình hoạt động, tiết giảm chi phí, TCT triển khai việc giao Lãnh đạo quản lý TCT kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty vùng miền. Theo đó, ngày 28/09/2020, tại Bình Định, Công ty Miền Trung tổ chức công bố và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai Nghị quyết của HĐQT TCT về việc giao ông Cao Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc TCT làm Người đại diện phần vốn của TCT và giới thiệu ông Cao Trung Kiên tham gia HĐQT, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo chế độ kiêm nhiệm kể từ ngày 01/10/2020. Hội đồng quản trị PVFCCo Central sẽ có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại phiên họp gần nhất theo Quy định của Điều lệ Công ty.

Công ty Miền Trung được thành lập từ năm 2008, là đơn vị được TCT giao quản lý, kinh doanh tại thị trường Miền Trung – Tây Nguyên – khu vực thị trường trọng điểm của TCT. Trong bối cảnh đối mặt với nhiều thách thức trên thị trường hiện nay, Ban lãnh đạo TCT kỳ vọng tập thể CBCNV công ty tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, góp phần cùng TCT hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, giữ vững vị thế là một trong những đơn vị kinh doanh phân bón lớn nhất tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

29/09/2020
Liên hệ với chúng tôi