Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí xin công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết xem tại đây

29/04/2016
Liên hệ với chúng tôi