Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí ra nghị quyết thông qua chương trình và nội dung tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2016. Chi tiết xem tại đây

27/04/2016
Liên hệ với chúng tôi