Hiển thị kết quả theo
Hiển thị kết quả theo X
Hiển thị kết quả theo:
Đặt lại
NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE
Mã số: 00126

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 17%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

 

NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE
Mã số: 00143

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu
 

NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE
Mã số: 00149

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15% 
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 17-17-8+13S+TE
Mã số: 05356

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 17%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 13%
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 16-16-8+5S+TE
Mã số: 00066

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 5%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau, màu

NPK Phú Mỹ 16-16-8+9S+TE
Mã số: 00063

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 9%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây: 

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn trái, Rau màu

NPK Phú Mỹ 16-16-8+10S+TE
Mã số: 00062

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 10%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây: 

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn trái, Rau màu

NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE
Mã số: 00061

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 13%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây: 

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn trái, Rau màu

NPK Phú Mỹ 16-6-19+TE
Mã số: 05395

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 19%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 16-16-16+TE
Mã số: 05364

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 16-8-8+TE
Mã số: 05402

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 15-5-20+TE
Mã số: 05388

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 20%
TE (Fe: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

Đối tác của chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi