Hiển thị kết quả theo
Hiển thị kết quả theo X
Hiển thị kết quả theo:
Đặt lại
NPK Phú Mỹ 16-8-17+TE
Mã số: 00103

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 17%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu
 

NPK Phú Mỹ 16-7-17+TE
Mã số: 00110

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 17%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 17-7-17+TE
Mã số: 00126

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 17%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

 

NPK Phú Mỹ 18-6-18+TE
Mã số: 00130

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 18%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu
 

NPK Phú Mỹ 19-9-19+TE
Mã số: 00139

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 19%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 19% 
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu
 

NPK Phú Mỹ 20-7-7+TE
Mã số: 00143

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu
 

NPK Phú Mỹ 20-20-15+TE
Mã số: 00149

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15% 
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 17-17-8+13S+TE
Mã số: 05356

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 17%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 13%
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 16-16-8+5S+TE
Mã số: 00066

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 5%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau, màu

NPK Phú Mỹ 16-16-8+6S+TE
Mã số: 00065

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 6%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau, màu

NPK Phú Mỹ 12-11-18+3S
Mã số: 00170

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 12%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 11%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 18%
Lưu huỳnh (S): 3%
Độ ẩm: 5%

Loại cây:
Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau màu

NPK Phú Mỹ 16-16-8+7S+TE
Mã số: 00064

Thành phần: 

Đạm tổng số (Nts): 16%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%
Lưu huỳnh (S): 7%
TE (Zn: 50 ppm; B: 50 ppm)
Độ ẩm: 5%

Loại cây:

Cây lương thực, Cây công nghiệp, Cây ăn quả (trái), Cây rau, màu

Đối tác của chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi